samedi 28 juin 2008

Rachid Alliche : Caban d Muḥand


Ttif abelluḍ bu tcacit, wala lḥerma tamdellit


Taddart meqqret, tezga-d γef tiγilt am tudrin nniḍen. Yal tama tesεa taεessast i seg iẓri iwεa timizar alamma nneqḍaεent akka i wasif neγ akka i wedrar. Lawan-agi n ḥeṛtadem, i deg iskla εran, bedden d isγaren, ntan d iεekkzen, ayen yembawlen yettwaṭṭef, ayen iffren ittwafḍeḥ-d. Lawan-agi, ttḥuccun ifer i wulli, leqqḍen abelluḍ, zeddmen ara iḥwiğen deg wussan n tegrest. Tibergnin, iεacciwen, ččuren d isuγar ay ssakenwen imesdurar i wussan iwaεren, mara yekmen wulli, mara jebbdent tyugiwin γef teqlaḍin.

Tamazirt am wuxxam : d taεrict tis nat . Ad kkseḍ sseg-s ayen ara tiḥwiğeḍ deg wussan-nni. Anta tamazirt ur nesεi ma drus taseddart tamecṭuḥt i tqamtin ? Ma teḥres-ik tegnitt, yewweḍ-d igenni ar tmurt, a d-sserḍeḍ si tmazirt azal ara issṛen, akken ibγu yili lḥal.

Di taddart, leḥyuḍ sεan allen, tiγemmaṛ snulfuyent-d titli, cceqayeq n tebburt tturarent s ṭṭya n yiṭij di tlemmast n wag°uns. Anda nniḍen, acag°, tasaft , lεerṣa n lkeṛmus, ttekkan
di kra yedran, εemden i yal taberḍaayt.

Assen deg tendh tmes, deg wayla n At Aεli, asal yewwḍ-d am lebṛaq. Terγa tmazirt, yerna uεacciw. Medden akw zṛan, aεecciw deg-s lεawla n usseggas, asaγur d walim. Ayen deg iffeγ uberreḥ, ffγen-d leṣḍul sseḍwayen deg iberdan, uzzlen yeγyal s tbettiyin. Msawalen yemdanen. Cayeḥ. kra yellan din yerγa. Times tufa lebγi-s ; tessaweḍ armi d abrid.
Tualwin imawlan ttiẓẓifent, ssakint-d ssadat nnsen, εannunt-asen ,daεεunt i kra ixedmen, daεεunt s Yiγil Σaysi.
Irgazen nnsent reffden srusun s wallen. Ma d wid ur teεni temsalt dewwiṛen akka d wakka, ssemsawayen di kra ara d mlilen.

AT Ali d imṛabden n taddart. Iεeggalen nnsen am wayla nnsen ftin. Yal tikkelt, kra n win deg-sen iwumi tettunefk teswaεt, ad ismekti aya zṛan akw medden. Di tikli, deg umeslay, di tlemmast n ṛṛeḥba, di lufeq. Ula di tẓẓalit. Taẓẓalit n win yeṛwan d asfillet n win yernan ayen i s d izzin. Adrum nnsen yaεmeṛ, lγaci nnsen ṭṭfen akw imukan, ama di taddart, ama di temdint. Ṣṣawḍen armi i d-yegra γersen umur ameqran di tferkiwin n lεarc . Tagi uγen-tt, tayeḍ tedda-yasen di leγlaḍ, tayeḍ teb°i-tt-id ṛṛhina.
Assa llan ger yecriken nnsen wid ixeddmen fell-asen deg uεarqub neγ urti i ad as-n-d-ğğan imawlan-nnsen . D aklan imellalen. Acrik γersen ittalas lεewla useggas ger wuwren d lxeḍra taquṛant. Ma d mm-is n taddart, atan ad as-rnun isuṛdiyen. Wagi isεa tanezduγ, rnu γer-s mačči d abeṛṛani. Abeṛṛani ad as-fken axxam i netta d warraw-is : daya. Iwakken ad issiweḍ wecrik ass-is, fell-as kan ad issexdem s wass tameṭṭut-is d warraw-is.

Ass deg ara teḍḍru txeṣṣart, akken tebγu tili, ad akw ttwaγen. D rregmat, d tiytiwin d yir awal. Kra yeḍṛan d nutni i d imasayen. Am tmes n wass-a, lemmer llan din, lemmer i ten yuγ lḥal din, tili kra ur d-iḍṛi.

Acku, skud iγelli yiṭij, skud tettrusu-d talwit. Cwiṭ ubeḥri yettawi-d taṣnant n tergin . Taṣnant-agi tessenqes anezgum am lebxuṛ. Tegra-d d lwehma anwa ara tt-iqazmen? At Ali ssusmen akken ma llan, ur ṣṣawḍen s iğadermiyen ur d-ndihen imeqqṛanen-nnsen. Atnin deg uxxamen-nsen, atnin ar lecγal-nnsen, atni di lğama; tewweḍ-iten teṣnant. Taṣnant n tuksiwin n sser.
Caban At Ali ufan-t yefser rrif n wasif. Azekkayen.
Taserdunt-is tezzi-d d taεennanit; mi dewweḍ ar tebburt n wexxam, tdmmer-itt s udamum , tekcem ar lḥaṛa anda tebded; tettgani acrik ara s-ikksen tabarda. D aṭaṛus, s imeṭṭawen-is, i d-issufγen imawlan. Aydi itezzi i tbarda. Tabarda tamellalt tesnaεt-d γer ubeṛdi-s asṛid idammen
Qellbent di tejmaεt, qellbent di lqahwa, ur t-ufin . Nudan di tmizar ur t-ufin. Imir ffγen-d yergazen nnsen, ijenwiyen, timggeḥlin ddaw ucluḥ, glun s yiḍan nnsen. Ffγen wa deffir wa, s tussṛa.

Ufant yetti γef wudem . Udem-is yesleγ seg uzwiγ d yejdi . Allen berrant am tid n wezger, timelli tennejbad; ma d imi yelli, am win yettfan. Ufan anda yettwet . D icerrig ameqqran. Yeḥnunef-d si tmadaγt ihin usawen armi d rrif n waman, idim yettqiṭṭir, yexleḍ d wakal. Yessawḍ-d tiyita alarmi d asif. Yetteḍfi yakk s idammen . Yiwen si laεmum-is yebber aceṭṭiḍ deg waman , syin yesεadda-yas-t γef wudem, yekkes ikerrisen γef icettiḍen.

Caban d atterras nnsen. D ilemẓi. D netta i inehhṛen akamyun, yettawi yessewṣal sselεa; Yal ṛṛeḥba yewweḍ-itt, yal ssuq yerza γures, ass-a dagi, ass nniḍen dihin, tikli am zal am yiḍ; ur issin iγimi. Di taddart , acḥal d yiwen seg i d-ttenkaren ur t-nessin; ittrusu-d seg ukamyun iwakken ad irkeb tasedunt, ad inneḍ i tferkiwin nnsen. Anekcum-is lawan n lmeγreb; ur itekk ara tajmaεt. Itεeddi si tmizar , ger lεerṣat n lkermus, ger ifergan inijjel.
Ass-a tbub-t-id tserdunt-is abrid abrid; yezgr tajmaεt i yetran. Iseqfan n tejmaεt d ilmawen, atan ula d ass-a ulac win ara-t-id iwalin.

------------------
Tamawat I widak izedγen di Paris neγ di rrif-is, iran ad teγren, ungal-agi yella di tmeṛkaḍit Couronnes n temdint n Paris.

Aucun commentaire: