mercredi 25 juin 2008

Lemεinsṛa di Wagnun

Lemmer d lebγi "les chercheurs"-agi nneγ ad d-ffγen cwiṭ seg iburuten akken ad leqḍen lecγal nat zik i iteddun ad negren .

Aucun commentaire: