dimanche 18 mai 2008

TiliwaLebni n taddart Tiliwa, yecba lebni n tugett n tudrin n tmurt Leqbayel. Ggten deg-s yedciren. Yeba-tt yiwen ubrid meqqer ɣef sin yericen : lara ufella d lara wadda. Iberdan d-ineṭḍen ɣer ubrid-a ameqqran icergen taddart, ɛesren, cban tiregwa. Ladɣa ma mlalen-d sin yeɣyal ad eslen, ɣef yidra wakka, mi d-yehwa neɣ mi d-yuli yiwen send a d-yekcem deg tezniqt ad isikked ma ulac yakan win d-yuɣen abrid. Tebna ɣef yicifer wedrar. Ma yeɣli uɣerbal, ɣas ttu-t. Imezdaɣ n taddart qqaren tamacahutt n « tɣerbalt n tteryel » sya i d-tuɣ aar. Ɣer tewwura n taddart, anda iebbes ubrid n tkerrusin, yella yiwen ubra sawalen-as Tagudi, din i ttqessiren irgazen n taddart, amiq n tɣimit yebna s teblain useffa, deg unebdu telha tɣimit fell-asent ma deg tegrest mačči d ayen tzemre a tennale s tesme. Lebni yexxamen yemsawa, ma tefki asekkud d aqibal, anagar ssemɛa n lǧameɛ ara twali yufrar-d. Taddart teɣna s waman, ladɣa syin i s-d-yekka yisem. Tesɛa xemsa tliwa, tlata d aman d-yeffɣen seg lɛinser bnan-asen din yakan tiliwa, ma d snat sekren-asent tiɣanimin akken a d-siwen aman ɣer taddart. Yiwet tella-d berra i taddart tesle ula i yimsebriden, isem-is Mumada, alamma d lɛacra n ssbe d amiq n tullas din i ttsebbinent lqecc, deg unebdu deg yi din i ttsehhiren yergazen. Tala tis-snat Timecmacin, teqreb taddart, tru a teqqar yerna tedrem. Tis-tlata tella deg lara wadda, ɣer yidis amadday berra i taddart, acal d amsebrid yesgunfan din i tili d tesme ddaw yisekla usefsaf d usčewčew yefrax d ssut waman yettcercuren. Lǧameɛ iɛelleq ɣef yimezdaɣ yezgan deg lara wadda, imeqrane n taddart mi wwen ɣer din yettali-ten nnefs. Mi leqen ɣer tgudi, ufan Dda aman yettraǧu deg-sen. Msalamen. Ynced-iten ɣer uxxam-is ad ččen imekli. Yezwar aman d Laǧ Muend, Laǧ Belqasem d Meyan efren-d ɣer deffir. Mi wwen ɣer tewwurt uxxam, aman yeskeke, akken ad ixebber at uxxam ddan-d yid-s inebgawen. Dehmen amnar n ufrag d-tesefreg tɣala yebnan s udɣaɣ azal lmitra ɣef lqaɛa. Tawwurt n ufrag ɣur-s snat n deffat. Rria n ugudi d tmes yiɣes uzemmur gelden deg uzwu. Kecmen axxam, uɣen iɣimi ɣef ugertil. Tawwurt n uxxam daɣen tesɛa snat n deffat, yiwet teldi dima, ma d taye, isebas uzekrun, tleddi m’ara d-yeffeɣ neɣ yekcem lmal ameqran. Ɣer tama tayeffust anda yella udaynin isulles, srugmutent-d syin tsita. Nnig-s tezga tkana. Gar umnar d tɣerɣert tella tkeddant, ɣer li azelma yella ṭṭaq. Deg tesga, yeɣza ukanun ideg yessaɣ yirrij. Seg li ɣer waye a twala tikwatin ideg rsan leqcuc fsusen. Ma d lmedwed yefreq gar tɣerɣert d udaynin, ires fell-as ukufi, ddaw-as fren yiqeccucen d yigerwajen n tnawalt. Gar takana d lmedwed tella tewiqt ansa sejbayen i lmal. Ɣer ujgu alemmas iɛelleq yiwen yiziker ɣur-s i teqqnen akka ddu neɣ tafeqluct mi sendan ayefki. Deffir tewwurt iban-d yiwen yigig uɣur tɛelleq yiwet tzaɛluqt waman. Mi yujed wučči, seqrebben-d at uxxam deg tewwurt, aman yezdi lqedd yeffeɣ. Kra teswiɛt ata yuɣal-d yeṭṭef-d gar yifassen-is yiwen n lmetred yeččur s ufir uqessul. Mi kfan učči yedden ccix. Kkren, rran ɣer lǧameɛ. Ma d Meyan, yuder ɣer tanutt n Wakli ad iqesser kra yid-s. Deg taddart llant snat tuna. Yiwet n Wakli, taye n Lunis. Akli yemel ad imeslay d Meyan ; iekku-yas-d akk leɣbayen-is. Mi d-yewwe ɣer tanutt yufa Akli yettraǧu deg-s : – Mreba yes-k ɣer taddart a Meyan. Amek tettili ? – Labas ay Akli. I kečč, amek yella urwi ? – Nettawi nettarra, a Meyan. – Ugaɣ, telli tettraǧu deg-i. d timeriwt i yi-d-teri ? – Wama ! Labud riɣ anwa yulin anwa yudren, anwa d-yuɣen kra ɣer Lunis, anwa yugin ad yerr ɣur-s… – I kečč, anda wwen lecɣal n tanutt-ik ? – Seg lɛuj ɣer waye, a Meyan. Werǧin umneɣ kra wass ad tsub, ad rebeɣ. – Ala ay Akli, ur qqar akka. Akli yejbed deg ufus Meyan, isekcem-it ɣer tanutt. Yenna-yas : – A k-d-fkeɣ a tsu lkas limunad ? – Awi-d lkas n limunade. Akli yeddem-d yiwet tejjajt seg tkaji yekkes-as tadimt, yesmar-d lkas i Meyan. Akken ulac lqahwa deg taddart, Akli yeznuzu limunad s lkas. – Mi k-nniɣ labud aɣilifd isurdiyen. Ini i yemma-k a k-d-terel ! – Iiih, yuksan wul-ik. Mi tt-sutreɣ, a yi-d-tini : « kečč tseḥḥa, tzemre a txedme, i yettɣien d gma-k, d ameɛlal. Deg uqerruy n yemma, lecɣal fran : teǧǧa-yaɣ-d deg sin, yiwen tsemma-yas Akli waye Arezqi. Arezqi yettwarzeq sɣur Rebbi ; ma d Akli ilaq i uhember. – Ilaq a tfere ay Akli, ulac aas i ikesben tazmert tesɛi. – Akka a Meyan, emleɣ m’ara tettmeslaye ; twezne lehur. Maɛna nettidir tura tallit anda awal fiel tierci ur d-yettawi. – Ilaq a tkesbe nniya y Akli. Rrbe yettru yettuɣal. – Rrbe yessen anwa iɛennu a Meyan. Meyan yefhem ɣef wanwa i yebɣa Aklia d-imeslay : – Ahat d Lunis i k-iceɣben ? – Netta, wama yella ed nnien ? I s-d-yerra awal s zzɛaf. – Acu txidas i k-yexdem daɣen ? Yeffeɣ-d deffir ukuntwar, yeṭɣar-d ɣer Meyan. Yebda-d amelay : – Tura a k-d-kuɣ. Xedmeɣ akken yi-twessa tikkelt-a yezrin : mi d-tewwe tagnit n Lmulud neɣ d Lɛid, a d-heyyiɣ sswale ilaqen. Ladɣa walaɣ yeleq-d Lmulud, zwareɣ uɣeɣ-d lenni. Mi d-wweɣ sereɣ-as s 15 mya i lkas. Ugin akk ad aɣen. Lunis, mi yesla iceyyeɛ-d mmi-s yuɣ yiwen lkas. Tameddit-nni yusa-d yenna-yi-d : « Awi-d a d-aɣeɣ ticekkarin i tlata. » Nekk ladɣa ugdeɣ a yi-d-yeqqim, nniɣ-as : « A k-t-id-rreɣ. » Meyan iruǧa a d-ikemmel ɣef ssuma. Yugi. Yesteqsa-t : – S wacal i temsufaɣem ? – 17 mya. I s-d-yenna Akli s tazzla. – Yeqbel ? – Yeqbel fiel awal. Ur yesɛi lxetyar. – Atan trebe nnig wayen tesarme. – A tawaɣit tura ak-tt-id-iniɣ. – Amek ? – Netta yeznez lenni s 25 mya. Kkiɣ-d s tanutt-is ad walaɣ ma yettnuz. Ufiɣ arrac ɣer tewwurt tanutt-is snin am uweṭṭuf. Qrib ad yekker udubbiz. Yera-yi, yera-yi ! – Ulac fell-as ay Akli. Kečč tzenze s ujemmal, tbaɛde i ttsadiɛ uqerruy. Yerna tezenze-t nnig ssuma iɣef tebni. Dayen kan. – I lɛid tameqqrant, theyya-d kra ? – Susem kan a Meyan. Subbeɣ ɣer ssuq n Tezmalt, ččureɣ-d tacekkart yiqeccucen n turart. Mi d-wweɣ ɣer urna, rseɣ-d seg utaksi, ddmeɣ-d tacekkart, mi d-wwdeɣ ɣer tanutt tacekkart-nni ufiɣ-tt teččur d akrembi, ziɣen mačči d agla-w i d-ddmeɣ. Ayen i yi-yexdem Lunis am wakken drus armi d-terna daɛwessu yecban ta. Leɛtab d lexsara lfayda ulac. Meyan yecmume s twaffra. Isuter deg Wakli a s-yesme. Yerra ɣer Muend u-Belqasem ad seftin awal akken ɣer umussu adelsan d usertay. Mi kfan taẓẓalit, laǧ Belqasem d laǧ Muend, fran lecɣal d at taddart din deg lǧameɛ.

Ukkis si Tiγersi, ungal amaynut n Muḥand Ait-Ighil i d-yeffγen deg useggas 20084 commentaires:

Yiwen Uyirat a dit…

Azul fell-ak, wissen ma γur-k isali ma yeffeγ-d neγ ad d-yeffeγ wungal-agi di Fransa?

Tinemmirin.

idlisen_nnegh a dit…

Azul ay Ayirat,

Ur cikkeγ ara. Widak i d-yessufuγen idlisen n Tmaziγt di Lezzayer ur ssinen ara tagi n tiγin d uznuzu.

Tikelt-nni yezrin ruḥeγ γer tmurt nudaγ γef wungalen n Mezdad di Lezzayer uk Tiziwezzu, ulac . Uγal uriγ-as i Mezdad. Yefka-d-yid yiwen n wuṭṭun di Bgayet .Ssawleγ, yenna-iyi-d winna i d-yerran belli atan ad iεaddi akken ad yawi tiktabin id yettfγen di Bgayet i tmerkarḍiyin n Lezzayer. 15 n wussan nekk ttrağuγt . Ur d-iεedda ara . Ilaq ad ruḥeγ alma d Bgayet, nek ur stufaγ ara.
Wammag yeshel . Ad aγ-d-fken summa n wungal ( yernu mačči yiwen n wungal ara d-naγ . Tikelt-nni yezrin wwiγ-d 40 kg n tektabin, qrib uk s Teqbaylit) acḥal i d azal n uceggeε, amek ara nceggeε idrimen . Yeshel maḍi. Ala, nitni ilaq ad tewdeḍ alama d axxam.

idlisen_nnegh a dit…

Tamerkkarḍit anida a tafem tiktabin s Tmaziγ neγ γef Tmaziγt di Paris :

Bibliothèque municipale
6 rue des Couronnes (20e)
Métro : Couronnes (ligne 2)
Bus : ligne 96

Ussan d swayeε n welday :

Lundi : fermé
Mardi : Adultes, discothèque : 13 h – 19 h / Jeunesse : 16 h – 19 h
Mercredi : Adultes, discothèque : 10 h – 18 h / Jeunesse : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Jeudi : Adultes, discothèque : 13 h – 19 h / Jeunesse : 16 h – 19 h

Vendredi : Adultes, discothèque : 13 h – 19 h / Jeunesse : 14 h – 19 h
Samedi : Adultes, discothèque : 10 h – 18 h / Jeunesse : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h


Tilγri/faks :
Tél. : 01 40 33 26 01
Fax : 01 47 97 16 34

Tzemrem ad reḍlem tiktabin baṭel, γas ma yella mačči di
di temdint n Paris i t-zedγem.
Di tmekkarḍit n Couronnes llan-t aṭaṣ n tektabin iggerzen.

Zret adeg-agi:

http://www.paris.fr/portail/Culture/

Anonyme a dit…

Tanemmirt, yelha wallal-agi i d-tefkiḍ, nekk smenyafeγ ad ten-id-aγeγ, smenyafeγ asebγes n wid yettarun s teqbaylit acku uklalen, maca ma yella ur nufi yara amek anda ara ten-id-naγ, tikti-yagi n temkerḍiyin telha.

Ayirat.