vendredi 29 août 2008

Belεid At-ali


sγyur Σmar MEZDAD

I – BELΣID MESKIN... TAMEDDURT-IS

Ass n 12 magu 1950, deg wexxam n wid ur nḥellu deg-giwen n sbiṭar di tama tazelmaṭ, yemmuṭ Uqbayli meskin. Tenγa-t tusut. Imḍel d aγrib. Yiwen ur isli. Yiwen ur as-ifriḥ. Yiwen ur iqriḥ.
Anwa-t umexluq-a ? D Belεid « bu tektabin », amaru n tmaziγt. Tiras-s meḍlent ur εad ddirent. Belεid bu tmucuha. Amaru yezwar wiyiḍ. Fell-as i tura C. Lacoste : «... d yiwen si Leqbayel yebḍan γef sin idelsan : idles n teqbaylit d win n tṛumit ». Meεna nekk a d-iniγ Belεid, ul-is γer teqbaylit kan i-gedda. Acku, lemmer i s-ihwa ad yaru s tefransist am netta am-miyiḍ - fiḥel ma nebder-ed ḥedd. Zik zik ilmed tafṛansist imi yemma-s tesseγr-it di yal tama. Maεna γas akken yemma-s tessγer tafransist, arraw-is yakk tesseḥfed-asen taqbaylit. Amazuz maḍi d Belεid ittaru-tt.
Belεid, ilul deg useggass n 1909 deg Aẓru Uqellal (deg At Mangellat). Tameddit n wass qbel lεica iwwet lbaṛud deg wezrug. Daγen tiγratin : « ilul-ed wergaz, irna-d ubeckiḍ » akken qqaren deg wawal. Irna-d γef tlata warrac nniḍen, d snat teḥdayin.Yemma-s, qqaren-as Dehbiyya, nettat akken i d-nenna tesselmad tafṛansist.Teγra,«Tticixett ». acku di lawan-nni illa baba-s (Jeddi-s n Belεid) ixeddem γer Baylek (di lamiri). Tekcem γer uγerbaz n teḥdayin di Taddart Ufella (Larebεa n At Yiraten). Teγra din armi tessaweḍ γer le Brevet. Armi tewweḍ 17 iseggwasen, teffeγ at-tesγer. Zik zik sneflen-tt-id di taddart. Yuγ-it yiwen d argaz l-lεali. Iğğa-t at-texdem, γur-es lεeqliyya t-tatrart tufrar-ed γef lawan deg way deg taqcict tettwarked. Ffγen si tmurt, imi Dehbiyya ur t-id-isaḥ ara at-textir anda ara tesγer. Tugi at-tetruzi. Fkan-as amkan ttagin wid itruzan. Asmi εyan di lγerba, am nettat am at wexxam-is, uγalen-d γer tmurt. Ṭṭfen lqahwa di Micli, Din i ilul Belεid. D wi s setta. Nesmekti-d aḥric-a di tmeddurt n Belεid, i wakken a d-nini tin i t-id-irebban d lall n tmussni, ama s teqbaylit ama s tefṛansist. Belεid ixtar !! S teqbaylit i gettaru.
Akken mazal-it d acawrar, asmi izger γer Fṛansa, yewwi-t dadda-s Mbarek. Iqqim tlata ṛebεa iseggasen armi yessaweḍ γer ukayad(diplôme) amenzu : Aselkiw(certificat), ugin-as a t-isεeddi. Γef xemseṭṭac iseggasen i-gebda lemḥayen. Yuγal-ed γer Aẓru. Zewğen-a akken d ameẓẓyan. Taqcict n taddart. Cwiṭ teqqim twureb. Yuγal tebra. Zik zik i s-εerqent i Belεid meskin. Irwa jjih di Micli, netta d ilmeẓyen nniḍen, wiwumi εerqent dayen : dduminu, tissit seg galluy γer tmeddit, amenḍer di leqhawi ttbernat. Yibbas Iṭṭawel-it armi d Lezzayer. Ahat ad yaf axeddim si leεḍil i s-d ssawalen γer lεesker. Aqadum n tmenğart yaf din iman-is. Cwit kan rran-t d lkabran, amecwar yuγal sserğan. Isseγra, iwehha aṭas : ṣṣifa, ṭṭiεa, taḍsa. Ulac anda ur iggar iman-Iεeğğeb meddenTafṛansist isṭerḍiq-it am aman. [..].
Deg ussan-agi yesεedda di lεesker i bdan neṭṭden-t yakk leεyub : ccemma, ddexxan, ccrab. Ccrab yuγ-as idammen. Sin iberdan i tsseγlin di legṛad. Acku m' ara isew ur yettaṭṭaf ara iles-is. Awal d aεrab wayeḍ d aqbayli. Tettergigi-d tasa-s γef tmurt t-tmeslayt-is.
yettkemmil

1 commentaire:

ouzellaguen a dit…

rzut gher tansa agi akken ad teslem i usefru nni n Belâid at Âali:a wihin
http://www.dailymotion.com/relevance/search/a%2Bwihin/video/x5b8jo_a-wihin_creation